МИСИЯ И ЦЕЛИ

Фондация Синергия е учредена в началото на 2015г. като ЮЛНЦ в обществена полза с мисия за реализиране на успешни практики в сферата на социалното предприемачество чрез насърчаване на синергията между гражданите, хората с увреждания, бизнес и предприемаческите среди, държавата и НПО сектора. Поставяме си за цел да обединим усилията на всички заинтересовани страни в реализирането на съвместни социално-отговорни инициативи за подобряване на благополучието на хората със зрителни увреждания

ФИЛОСОФИЯ

Синергия произлиза от гръцката дума συνέργια, означаваща "работят заедно". В бизнеса Синергия означава, че работата в екип дава по-добър резултат, отколкото работата на всеки един от членовете на групата поотделно. Синергия е взаимоотношение, при което полученият ефект е различен или по-голям от сумата на индивидуалните ефекти. Според Стивън Кови "Синергия е създаването на Трета възможност – да постъпим не по моя и не по твоя начин, а по трети начин, който е по-добър от онова, което всеки един от нас поотделно би предложил. Тя е резултатът от взаимното уважение – да разберем и дори тържествено да отбележим различието на другия човек при решаването на проблеми, при търсенето на възможности за решения. Синергийните екипи и семейства разчитат на силните черти на индивида и по този начин цялото става по-голямо от сумата на отделните части".

НАЧАЛОТО

В началото на 2014 г. Евгени Митев, съучредител на Фондация Синергия, посещава най-голямото събитие за социално предприемачество организирано от Европейската Комисия “Social Entrepreneurs: Have Your Say!” в Страсбург, където се запознава с най-успешните социални предприятия в Европа, между които и Dialogue Social Enterprise от Германия. Така се свързва с незрящата българка Даниела Димитрова, която работи в централния им офис в Хамбург. Следва плодотворно сътрудничество - поредица от събития в пълна тъмнина, тиймбилдинги, дегустации на вино, джаз концерт и вечер на поезията, организирани съвместно с Кулинарно училище Amuse Bouche, както и централно участие на Даниела на форума за социална промяна и образование EMPATHEAST.

В края на 2014 г. новосформиран екип от зрящи и незрящи ентусиасти подготвя, печели и реализира проекта  “Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства”, който се инициира от Фондация Синергиа и се изпълнява и администрира от Федерация Спорт за Хора със Зрителни Увреждания, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Така от средата на 2015-та до началото на 2016-та година са проведени общо 32 събития (диалози) в пълна тъмнина в 4 града на България. Същевременно Евгени Митев и Милена Костадинова от Фондацията печелят второ място като екип в състезанието за социални предприемачи Rinker's Challenge 2.0 с проект за мобилна тъмна стая Blind Spot

ЕКИП

В началото на 2017 г. управлението на Фондацията поема Евгени Митев, който притежава магистърска степен по философия и е преминал специализирани обучения по социално предприемачество, сред които Ashoka Visionary Leadership Program в Австрия към най-голямата световна мрежа за социално предприемачество Ashoka, наброяваща 3 500 човека, както и местни обучения организирани от Център Ринкър към Фондация BCause и Български Център по Нестопанско Право.

Новите членове на Управителния Съвет са незрящият музикален продуцент Панчо Карамански и Д-р Димитър Георгиевлекар и филантроп. Новите попълнения в екипа на фондацията са незрящите млади таланти Дилян Манолов, Анита Накова, Кристиян Григоров и Михаил Недков, както и сътрудниците Димитър Ганев и Радостина Минина.